Home
Wallpapers
Movie Zone
Kids Zone
Tourist Guide
Feedback
SPECIAL
SPECIAL
 
Telugu Chandassu

తెలుగు చంధస్సు

గణములు

గణములు రెండు రకములు
1.విసర్గ గణములు
2.ఉప గణములు

1.విసర్గ గణుములు :

లల II ఉదా: రమ, క్రమ, సమ, ధన, అన్నీ కూడా లల గణములు
లగ IU ఉదా: రమా
గల UI ఉదా: అన్న, అమ్మ, కృష్ణ
గగ UU ఉదా: రంరం, సంతాన్
ఇవి రెండక్షరములతో కూడినవి

మూడక్షరాల గణాలు

ఆది గురువు భ గణము UII
మధ్య గురువు జ గణము IUI
అంత్య గురువు స గణము IIU
సర్వ లఘువులు న గణము III
ఆది లఘువు య గణము IUU
మధ్య లఘువు ర గణము UIU
అంత్య లఘువు త గణము UUI
సర్వ గురువులు మ గణము UUU
గురు లఘువులులను తేలికగా గుర్తించుటకు ఒక పద్దతి

మా
తా
రా
భా
గం
I
U
U
U
I
U
I
I
I
U

2. ఉప గణములు:

సూర్య గణములు

న = న = III
హ = గల = UI

ఇంద్ర గణములు

నగ = IIIU
సల = IIUI
నల = IIII
భ = UII
ర = UIU
త = UUI

Page 1 2 3 4

తెలుగు వ్యాకరణం

తెలుసుకోవలసిన విషయాలు