Home
Wallpapers
Movie Zone
Kids Zone
Feedback
SPECIAL
SPECIAL
 
Lalitha ashtothara satha namavali

శ్రీ లలితా అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం రజతాచ లశృంగాగ్ర మధ్యస్థాయై నమః
ఓం లీలాకల్పిత  బ్రహ్మాండ మండలాయై నమః
ఓం శ్రీ సుధాబ్ది మణి  ద్వీపమధ్యగాయై నమః
ఓం హిమాచలమహా వంశ పావనాయై నమః
ఓం అమృతాది మహాశక్తీ సంవృతా యై నమః
ఓం దక్షాధ్వర వినిర్బేద సాధనాయై నమః
ఓం శంకరార్దాంగ సౌందర్య శరీరా యై నమః
ఓం ఏకాత పత్ర  సామ్రాజ్య దాయికాయై నమః
ఓం శ్రీనాధ సోదరీ భూత శోభితాయై నమః
ఓం లసన్మరకత స్వచ్చ విగ్రహాయై నమః
ఓం సనకాది సమారాధ్య పాదుకాయై నమః
ఓం చంద్రశేఖర భక్తార్తి భంజనాయై నమః
ఓం మహాతిశయ సౌందర్య లావణ్యాయై నమః
ఓం దేవర్ష భి: స్తూయమాన వైభవాయై నమః
ఓం సర్వో పాధ వినిర్ముక్త చైతన్యాయై నమః
ఓం శశాంక శేఖర ప్రాణవల్లభాయై నమః
ఓం కలశోద్భ వదుర్వాస పూజితాయై నమః
ఓం నామ పారాయణాభీష్ట ఫలదాయై నమః
ఓం సదాపంచద శాత్మైక్య స్వరూపాయై నమః
ఓం మత్తే భవక్తరు షడ్వక్తరు వత్స లాయై నమః 
ఓం సృష్టి  స్థితి తిరోధాన సంకల్పాయై నమః 80
ఓం వజ్రమాణిక్య కటక కిరీటాయై నమః
ఓం చక్రరాజ మహాయంత్ర మధ్యవర్యైత్య నమః
ఓం శ్రీ షోడ శాక్షరి మంత్ర మధ్య గా యై నమః
ఓం కస్తూరీ తిలకోల్లాసిత నిటలా యై నమః
ఓం చిదగ్నికుండ సంభూతాయై నమః
ఓం అనా ద్యంత స్వయంభూత దివ్యమూర్త్యై నమః
ఓం భస్మరే ఖాంకి తలసన్మస్తకాయై నమః
ఓం శశాంక ఖండ సంయుక్త మకుటాయై నమః
ఓం భక్త హంస పరి ముఖ్య వియోగా యై నమః
ఓం విక చాంభోరు హదళలోచ నాయై నమః 
ఓం మత్త హంసవధూ మందగ మనాయై నమః
ఓం మాతృ మండల సంయుక్త లలితా  యై నమః
ఓం శరచ్చాంపేయ పుష్పాభ నాసికాయై నమః
ఓం వందారుజన సందోహ వందితాయై నమః
ఓం భండ దైత్య మహసత్త్వనాశనా  యై నమః
ఓం లసత్కాంచన తాటంక యుగళాయై నమః
ఓం అంతర్ముఖజనానంద సంయుక్తా యై నమః
ఓం క్రూరభండ శిరఛ్చేద నిపుణా యై నమః
ఓం మణి దర్పణ సంకాశ కపోలా యై నమః
ఓం పతివ్ర తాంగ నాభీష్ట ఫలదాయై నమః
ఓం ధాత్ర్యచ్యుత సురాధీశ సుఖదా యై నమః
ఓం తాంబూల పూరిత స్మేర వదనాయై నమః
ఓం అవ్యాజ కరుణా పూర పూరితాయై నమః
ఓం చండ ముండ నిశుంభాది ఖండనా యై నమః
ఓం సుపక్వదాడి మీబీ జరద నాయై నమః
ఓం నితాంత సచ్చిదానంద సంయుక్తా యై నమః
ఓం రక్తాక్ష రక్త జిహ్వాది శిక్షణా యై నమః
ఓం కంబు పూగ సమచ్చాయ నమః
ఓం సహస్ర సూర్య సంయుక్త ప్రకాశాయై నమః
ఓం మహిషా సుర దోర్విర్య నిగ్రహ యై నమః
ఓం స్థూలముక్తా ఫలోదార సుహారాయై నమః
ఓం రత్న చింతామణి గృహ మధ్య స్థాయై నమః
ఓం అభ్రకేశ  మహొత్సాహకారణా యై నమః
ఓం గిరీ శబద్ద మాంగళ్య మంగళాయై నమః
ఓం మహేశ యుక్త  నటన తత్సరా యై నమః
ఓం పద్మ పాశాంకుళ లసత్క రాబ్జా యై నమః
ఓం నిజ భర్త్య ముఖాంభోజ చింత నా యై నమః
ఓం పద్మ కైరవ మందార సుమాలిన్యై నమః
ఓం హానివృద్ధ గుణాధ క్యర హితాయై నమః
ఓం వృషభధ్వజ విజ్ఞానభావనా యై నమః
ఓం సువర్ణ  కుంభ యుగ్మాభ సుకుచాయై నమః
ఓం మహాపద్మాటవీ మధ్యభాగ స్థాయై నమః
ఓం జన్మ మృత్యుజరారోగ భంజన  యై నమః
ఓం రమణీయచ తుర్భాహు సంయుక్తాయై నమః
ఓం జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి నాం సాక్షి భూత్యై నమః
ఓం విదే హ ముక్తి జ్ఞాన సిద్దదా యై నమః
ఓం కనకాంగద కేయూర భూషితాయై నమః
ఓం మహాపాపౌఘు పాపానాం వినాశిన్యై నమః
ఓం కామ క్రోధాది షడ్వర్గ నాశనా యై నమః
ఓం బృహత్సౌవర్ణ సౌందర్య వసనాయై నమః
ఓం దుష్ట భీతి మహాభీ తి భంజనాయై నమః
ఓం రాజరాజార్చిత పద సారోజా  యై నమః
ఓం బృహన్నితంబ విలసజ్జ ఘనాయై నమః
ఓం సమస్త  దేవద నుజ ప్రేరకా యై నమః
ఓం సర్వ వేదాంత సంసిద్ద సుత త్త్యా యై నమః
ఓం సౌభాగ్య జాత శృంగార మధ్య మాయై నమః
ఓం సమస్త హృదయాంభోజ నిలయా యై నమః
ఓం  వీర భక్త విజ్ఞాన నిధానా యై నమః 100
ఓం దివ్యభూషణ సందోహరాజితాయై నమః
ఓం అనాహత మహాపద్మ మంది రాయై నమః
ఓం ఆశే ష దుష్ట దనుజసూదనా యై నమః
ఓం పారిజాత గుణాధ క్యపదాబ్జా యై నమః
ఓం సహస్రార సరోజాత వాసితా యై నమః
ఓం సాక్షాచ్చ్రీ దక్షిణా మూరి మనోజ్ఞా యై నమః
ఓం సుపద్మ రాగ సంకాశ చరణాయై నమః
ఓం పునరా వృత్తి రహిత పుర స్ధాయై నమః
ఓం హయమేధాగ్ర సంపూజ్య మహిమా యై నమః
ఓం కామకోటి మహాపద్మ పిఠ స్థాయై నమః     
ఓం వాణీ గాయత్రీ సావిత్రీ సన్నుతాయై నమః
ఓం దక్ష ప్రజా పతి సుతావే షాడ్యా యై నమః
ఓం శ్రీ కంఠ నేత్ర కుముద చంద్రి కాయై నమః
ఓం రమాభూమి సుతారాధ్య పదాబ్జాయై నమః
ఓం సుమబాణేక్షు కోదండమండితాయై నమః
ఓం సచామర  రమావాణీ వీజితాయై నమః
ఓం లోపాముద్రార్చిత నమః
ఓం నిత్య యౌవన మాంగల్య మంగళా యై నమః
ఓం భక్త రక్షణ దాక్షిణ్య కటాక్షాయై నమః
ఓం సహస్ర రతి సౌందర్య శరీరాయై నమః
ఓం మహాదేవ సమాయుక్త శరీరా యై నమః
ఓం భూతే శాలింగ నోధ్బూత పులకాంగ్యై నమః
ఓం భావనామాత్ర సంతుష్ట హృదయాయై నమః
ఓం మహాదేవరత్యౌత్సుకమహదేవ్యై నమః
ఓం అనంగ జన కాపాంగ వీక్షణాయై నమః
ఓం సత్య సంపూర్ణ విజ్ఞాన సిద్ధదా యై నమః
శ్రీ లలితా ష్టో త్తర శతనామావళి  సంపూర్ణమ్
ఓం బ్రహ్మొ పేంద్ర శిరోరత్న రంజితాయై నమః 
ఓం త్రిలోచన కృతోల్లాస ఫలదాయై నమః
ఓం శచీ ముఖ్యామర వధూ సేవితా యై నమః
ఓం శ్రీ సుధాబ్ది మణి  ద్వీపమధ్యగాయై నమః
Page 1
 

అష్టోత్ర శతనామావళి